สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ (เชียงราย,พะเยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม, โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนพานพิเศษพิทยา
ระหว่าง วันที่ 8,10,11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงทัดดาว  นันแก้ว
 
1. นางสาวนุสรา  ทองดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นางสาวสุวิชาดา  ใจเร็ว
 
1. นางสาวมนัลยา  จินะแปง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงอาหลู่  แซ่เจ้า
 
1. นางสาวมนัลยา  จินะแปง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวบัวชมพู  มาเยอะ
 
1. นางสาวมนัลยา  จินะแปง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวจิรัฐติกาล  ศรีรักษ์
 
1. นางสาวนุสรา  ทองดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาตขาว
 
1. นางสาวภาวินีย์  สักแกหลี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 7 1. นางสาวแก้ว   ประโอ
 
1. นางสาวภาวินีย์  สักแกหลี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญดาว  นันแก้ว
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวภาวินีย์   สักแกหลี
2. นางสาวนุสรา  ทองดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกมลวรรณ   อักษรเพชร
2. นางสาวประภัส   มาเยอะ
 
1. นางสาวภาวินีย์   สักแกหลี
2. นางสาวมนัลยา  จินะแปง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 6 1. นายหยิ่งไก่  แซ่ซือ
 
1. นางธัญธิชา  ปัญญา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เหอตระกูล
2. เด็กหญิงเบญญาภา  นาเย
 
1. นายคมศร   ขันตี
2. นายศิรวัฒน์   สอนนนท์ฐีกูล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวพิมพิกา  อาชอง
2. นางสาวลลิตา  แซ่ลิ้ว
 
1. นายคมศร   ขันตี
2. นายศิรวัฒน์   สอนนนท์ฐีกูล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเสถียร   โคอิดะ
 
1. นางสาวอุบลรัตน์   สักแกแก้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 8 1. นายแดง  บรรลุ
 
1. นางสาวอุบลรัตน์   สักแกแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73.22 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติสิทธิ์  เชาว์พีรกุล
2. เด็กชายนันทกร  แซ่พ่าน
 
1. นางธัญธิชา  ปัญญา
2. นายศิรวัฒน์   สอนนนท์ฐีกูล
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงฉันทพิชญา   สิรินันท์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงภรัณยา   ลีวิริยะสกุล
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์   ดอยวิไล
 
1. นางสาวขวัญฤทัย   คำฝาเชื้อ
2. นางสาวจิณห์วรา   พาสุนนท์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  แลเชอะ
2. นายจีรศักดิ์  แซ่ลี
3. นางสาววรรณภา  สุขศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวไพรินทร์  อินต๊ะวงค์
2. นางสาวมะลิวัลย์   เขื่อนปัญญา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61.44 ทองแดง 8 1. เด็กชายปรเมธ  แซ่เลี้ยว
2. เด็กชายเมธา  ดวงแสนสุข
 
1. นางสาวจิณห์วรา   พาสุนนท์
2. นายภาคภูมิ   มณีวรรณ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75.42 เงิน 7 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชอบธรรมกุล
2. เด็กชายเมธา  ดวงแสนสุข
 
1. นางสาวจิณห์วรา   พาสุนนท์
2. นายภาคภูมิ   มณีวรรณ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงญาณิศา  วิทยาประเสริฐพร
2. เด็กหญิงนฤภร   แซ่ลี
3. เด็กหญิงลลิตตา  แซ่จิว
4. เด็กหญิงอลิสา  เลาย้าง
5. เด็กหญิงเบญจพร  บุญรอด
 
1. นางสาววรรณภา   ทะอินทร์
2. นางสาวสุพรรณี   ถูกจิตร
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง 5 1. นางสาวขจีนุช  จะสอ
2. นางสาวบุญทริกา  กาญจน์คณาสิน
3. นายประวิทย์  อามอ
4. นางสาวสุวนันท์  แจรึ
5. นายอดิศร  รักยอดยิ่ง
 
1. นางสาวประภัสสร  ไชยวงค์
2. นางสาวมนสิการ   เชื้อเมืองพาน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  ทองอิน
2. เด็กหญิงนวดี  ชื่อมื่อ
3. เด็กหญิงนวล  หนานอ้าย
4. เด็กหญิงฟาติมา   เทพจักร
5. เด็กหญิงอิสริยา  ไทยใหม่
 
1. นางสาวสุพรรณี   ถูกจิตร
2. นางสาววรรณภา   ทะอินทร์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.75 ทอง 4 1. นางสาวกฤษณา  แจ่มเจริญ
2. นางสาวมาลี  ปู่เชา
3. นางสาวสิตานันท์  ดิโพธิ์
4. นางสาวหมี่ต๊ะ   คะล่า
5. นางสาวอัจฉราวรรณ   แซ่ต๋วง
 
1. นางสาวประภัสสร  ไชยวงค์
2. นางสาวศศิมาภรณ์  หายทุกข์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิชญา  ไคล้สา
2. เด็กชายสิรภัทร   ขวัญเอี่ยมเจริญ
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์  หายทุกข์
2. นางสาวประภัสสร  ไชยวงค์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.8 เงิน 10 1. นายณัฐชัย  แซ่ก่อ
2. นางสาวรุ่งปภัทร   คำเมือง
 
1. นางสาวมนสิการ   เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวศศิมาภรณ์  หายทุกข์
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายชินดนัย   พาณิชย์สุขนนท์
2. เด็กหญิงบุดี   เยอเบาะ
 
1. นายเรวัตร์   สุเมธาลังการ
2. นายธนพล   ด่านวิวัฒน์วงศ์
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนิษฐา   แซตุกุ
2. นางสาวมะลิวัลย์   ยาเบียง
 
1. นายธนพล   ด่านวิวัฒน์วงศ์
2. นายเรวัตร์   สุเมธาลังการ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาหมี่  แลเชอ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธีรภัทร  สกลวัชรา
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอามือ   เพียมือ
 
1. นายพินิจ  ตาจีน
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายรัชพล  กองงาม
 
1. นายวัชชพันธ์   บุญณลัย
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 7 1. นางสาวพรทิภา  นวลบุญ
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุรีรัตน์  พูนเพิ่มสินทอง
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายจำนง   บวรธำรงค์
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจำนงค์  บวรธำรง
 
1. นายวินัย  คำยันต์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายไพโรจน์   แซ่หอ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วนิลตา
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์สุภา   เล่าป่า
 
1. นางสาวปทุมวัน  สำนึกตน
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรศักดิ์  จิตเกษม
 
1. นางสาวดวงชีวัน  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราณี  พูนเพิ่มสินทอง
2. เด็กหญิงปนิดา  ไหมคำ
 
1. นางสาวกะฐิน  ธรรมโชติตระกูล
2. นางสาวดวงชีวัน  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสมนึก   แซ่ปึง
 
1. นางสาวกะฐิน  ธรรมโชติตระกูล
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ   พูนเพิ่มสินทอง
2. นางสาวจุรีรัตน์  พูนเพิ่มสินทอง
 
1. นางสาวกะฐิน  ธรรมโชติตระกูล
2. นางสาวดวงชีวัน  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงมาลี  อามอ
3. เด็กหญิงอรสา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาววลัยภรณ์  ต๊ะติ๊บ
2. นางสาวนุสรา  ทองดี
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวกชกร  ชัยผ่าน
2. นางสาวภัทรรินทร์  ศิลป์ปัญญากุล
3. นางสาววิภาวี  ศตพรพานิช
 
1. นางสาววลัยภรณ์   ต๊ะติ๊บ
2. นางสาวนุสรา  ทองดี
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัทธพล  แซ่ย่าง
2. เด็กชายศราวุฒิ  วงศ์ศรีวิศาล
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสรวีย์  มโนใจ
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูริ  แซ่ย่าง
2. เด็กชายอภิชัย  พนาพิพัฒน์สุข
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวชลิตตา  คำมูล
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธราดล  สกลวัชรา
2. นายนัฐวุฒิ  ท้าวหลาน
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวชลิตตา  คำมูล
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายธเนศ  อาดำ
2. เด็กชายพีรพงศ์  จองแหล่ง
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสรวีย์  มโนใจ
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบุญฤทธิ์   นามแก้ว
2. นายโยชา  ซาคำ
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวชลิตตา  คำมูล
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิดาภา  ลิ่วชัยกุล
2. เด็กชายวาสินี  จะซี
 
1. นางสาวชลิตตา  คำมูล
2. นายโต้ง  หน่อแก้ว
 
50 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจันทร์   จะทอ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เพิ่มพูนวรสิริ
3. เด็กหญิงมารีย์  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวชลิตตา  คำมูล
2. นายโต้ง  หน่อแก้ว
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ย้อเบี้ยว
2. เด็กหญิงปิยะพร  ธนวัฒน์พัชร
3. เด็กหญิงวีรยา  แซ่เซีย
4. เด็กหญิงศรันย์พร  พลอยภัสสร
5. เด็กหญิงสุนีย์  แซ่เจอว
6. เด็กชายสุพัตรา  รักยอดยิ่ง
 
1. นางวรินทร   หน่อแก้ว
2. นางสาวธัญพิมล   จุ่มอูป
3. นายภานุพงษ์   แสงส่อง
 
52 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์   จะทอ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เพิ่มพูนวรสิริ
3. เด็กหญิงมารีย์  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวธารวิมล  สุขเกษม
2. นางสาวชลิตา  คำมูล
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายธนากร  แสงลี่
2. เด็กหญิงรัชนี  แต้มดื่ม
3. เด็กชายสาทร  แสงลี่
 
1. นางสาวสุรีย์   ศรีเลาว์
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณหทัย  แซ่ซ่ง
2. นางสาวณัชชา  แซ่ก่อ
3. นางสาวอาวู  แซ่เจ้า
 
1. นางสาวสุรีย์   ศรีเลาว์
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัวขาว  สายเครือคำ
2. เด็กหญิงบัวหวัน  สายเครือคำ
3. เด็กหญิงมณฑิรา  ย่าวก๋วย
 
1. นางวรินทร   หน่อแก้ว
2. นายภานุพงษ์  แสงส่อง
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 4 1. นางสาวจิดาภา  จะเต้า
2. นางสาวชุติภัทร  แลเซอ
3. นางสาวศศิธง  นามเมือง
 
1. นางวรินทร   หน่อแก้ว
2. นางสาวธัญพิมล   จุ่มอูป
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรมณี  แซ่เติ๋ม
2. เด็กหญิงสุปราณี  กุลยงสุข
3. เด็กหญิงอมรัตน์   มอโป๊ะกู
 
1. นางวรินทร   หน่อแก้ว
2. นางสาวธัญพิมล   จุ่มอูป
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.33 ทอง 5 1. นางสาวจันทร์จิรา  หลีจ๊ะ
2. นางสาวพลอย  แสนเหลียว
3. นางสาวพิมพา  จูเปาะ
 
1. นางวรินทร   หน่อแก้ว
2. นายภานุพงษ์   แสงส่อง
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จะลอ
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  จะพือ
3. เด็กหญิงรจนา  ทิชหมื่อ
 
1. นางวรินทร   หน่อแก้ว
2. นางสาวธัญพิมล   จุ่มอูป
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิดาภา  ศิรีคามสุข
2. นางสาวนงนุช   โซคากุ
3. นางสาวปรียานุช  โซคากุ
 
1. นางวรินทร   หน่อแก้ว
2. นายภานุพงษ์   แสงส่อง